Zrównoważony rozwój kraju i społeczeństwa

Wszystkie działania banku służą temu celowi.
(ESG - SPOŁECZEŃSTWO)

ZOBACZ WIĘCEJ

Zasady odpowiedzialnego zarządzania

Wartości, etyka i zarządzanie ryzykiem.
(ESG – ZARZĄDZANIE)

ZOBACZ WIĘCEJ

Działamy z troską o środowisko

Finansowanie z wykorzystaniem mechanizmu ESG.
(ESG - ŚRODOWISKO)

ZOBACZ WIĘCEJ

List prezes
zarządu

Molier napisał, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale także za to, czego nie robimy. W BGK zdajemy sobie sprawę, że nasze działanie ma realny wpływ na rzeczywistość.

ZOBACZ WIĘCEJ

Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu BGK

Rozwiązania systemowe BGK dla przedsiębiorców
dotkniętych COVID 19

System

gwarancji

Gwarancje de minimis, gwarancje Biznesmax, gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

System

dopłat

Wsparcie dla małych, średnich i dużych firm realizowane w ramach przygotowywanego Funduszu.

Wsparcie z wykorzystaniem

funduszy unijnych

kredyt na innowacje technologiczne, program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, pożyczki unijne ze środków RPO oraz w ramach projektu PPW Turystyka, pożyczki płynnościowe.

Obszary zaangażowania
BGK

  • Mieszkalnictwo

  • Finanse publiczne

  • Ekspansja zagraniczna

  • Spójność terytorialna i społeczna

  • Innowacyjność

  • Rozwój przemysłu

  • Bezpieczeństwo strategiczne

  • Infrastruktura, transport i logistyka

  • Ochrona zdrowia

  • Rozwój przedsiębiorczości (MŚP)

Państwowy bank rozwoju z misją

W minionym roku wygenerowaliśmy prawie 90 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki. Uruchomiliśmy nowe fundusze przeznaczone na ekologię, cyfryzację, naukę, rolnictwo, kreatywność czy likwidację barier architektonicznych. Wspieraliśmy rozwój mikro-, małych i średnich firm, a z naszym udziałem zrealizowano ponad 270 transakcji i projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw.

Podstawowe dane za 2019 rok.

88,2

mld

wsparcia dla gospodarki

39,5

mld

zaangażowanie kredytowe brutto w gospodarkę

511,2

mln

zysku netto

51,3

tys.

gwarancji i poręczeń

ZOBACZ WIĘCEJ

Wspieramy Cele
Zrównoważonego
Rozwoju

Poprzez realizację naszej strategii przyczyniamy się do osiągnięcia wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), skupiamy się jednak głównie na następujących celach:

Przeczytaj więcej o promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród naszych pracowników.

Przeczytaj więcej o wsparciu studentów

Przeczytaj więcej o naszym programie płatnych praktyk studenckich.

Przeczytaj więcej o gwarancjach spłaty kredytu dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeczytaj więcej o finansowym wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej.

Przeczytaj więcej o Funduszu Dostępności i rozwoju mieszkalnictwa.

Przeczytaj więcej o Funduszu Termomodernizacji i Remontów.